Néhány család története pontos lenyomata a 20. század történetének. A hagyományon nevelkedő nagycsaládok valamennyi tagja keresi saját életének kereteit, az elhelyezkedést a század elejétől jelentkező politikai, ideológiai, művelődési, vallási irányzatokban, a mindennapi élet feltételeinek biztosítását, az önmaga és gyerekei számára vágyott boldogulás lehetőségeit.

A Buxbaum család története Pápán kezdődik. Buxbaum Lipót Arie, a városban szeretettel emlegetett pedagógus a pápai zsidó elemi iskolát vezette. Testvérei szétszéledtek, Jakab tanár, Kismartonban hitközségi elöljáró lett, Ármin Pozsonyban működött tanárként, Benő Kolozsváron a zsidó iskola igazgatója, lánya, Milka férje, Seelenfreund Jedidia Gerzson alapította az optikuscsalád máig Jeruzsálemben működő üzletét. Josua a galántai rabbi, bár családjával együtt salvadori menlevelet kapott, közösségével együtt Auschwitzban pusztult el.

A pedagógus Buxbaum Lipót hat fia és lánya Pápán született. Cionista szellemben nevelte a gyerekeit és az unokáit. Két fia, Béla és Gyula alijázott, Lipót a húszas-harmincas években mindkettőjük esküvőjére Erecbe utazott. Béla esküvője alkalmából érkezett először a Szentföldre, és a piramisok tövében tevegelő családtagokról készült fénykép tanúsítja, hogy az ifjú párral együtt Egyiptomba is ellátogatott.

Lipót gyerekei közül Sándor és Károly orvosi egyetemet végzett. Az osztrák–magyar hadseregben mindketten végigharcolták az első világháborút. Sándor a numerus clausus miatt, több kortársához hasonlóan, Prágában fejezte be egyetemi tanulmányait. Visszatérve Magyarországra számos nehézségbe ütközött, amíg a diplomáját elfogadták, és orvosi pályán működhetett. Pápán praktizált, aktívan részt vett a cionista mozgalomban, gyerekeit héberül tanította, alijára készítette fel őket. A háború alatt a keleti frontra hurcolták munkaszolgálatra, orosz fogságba esett, tífuszban megbetegedett, és nem élte túl. Károly hajóorvos lett, majd miután többször szenvedett maláriától, elhagyta a tengert. A Lenin-féle Oroszországban orvosokat kerestek, Szentpétervárban telepedett le, de a harmincas években nyoma veszett. Vagy a sztálini tisztogató perek, vagy a világháború áldozata lett.

- Hirdetés -

A Buxbaum testvérek közül Béla életútja a legmozgalmasabb, sorsába váratlan fordulatok fonódtak.

Jogi egyetemet végzett, ügyvédként működött, végigharcolta az első világháborút, Magyarországon csatlakozott a háborút követő forradalmakhoz. A Tanácsköztársaság idején Pápa város parancsnoka lett, zsidó védelmi csapatot szervezett a megyében az antiszemita megmozdulások kivédésére. A Tanácsköztársaság bukása után menekülnie kellett. A családi legenda szerint egy barátja hajón érkezett a Dunán Bécsből, amikor kiszállt Budapesten, iratot cseréltek, és Béla a barátja irataival szállt fel a hajóra. Így menekült Csehszlovákiába, ahol ügyvédként működött, és bekapcsolódott a cionista mozgalomba.

Élete határozott fordulatot vett, amikor nagybátyjánál, Josuánál, a galántai rabbinál vendégeskedett néhány hónapig, és hatására minden idejét a Tórának szentelte.

Josua, a jesiva vezetője engedélyezte tanítványainak, hogy magánúton világi tanulmányokat is folytassanak, azt tanácsolta Béla-Mordechainak, hogy a Szentföldre meneküljön. 1925-ben érkezett Jeruzsálembe. Ügyvédi irodában iratokat másolt, hogy gyakorlatot szerezzen, és megtanulja a szaknyelvet. Valószínűleg Herman, anyai nagybátyja segítette az első időkben, apja biztatására még egy támogatóra talált, a Generali utazási iroda vezetője, Zak Emmanuel, az ismert jeruzsálemi hoteltulajdonos és közéleti személyiség, Jerahmiel Amdurski sógora Lipót egykori tanítványa volt. Sem Lipót, sem Mordechai nem gondolta volna, hogy Emmanuel, megismerve egykori tanára fiát, egy szép napon így fordul sógorához: „Ha lenne lányom eladósorban, rögtön lecsapnék rá: tehetséges, szép, jó családból való. De sajnos nincs.” Jerahmielnek viszont volt, hallgatott sógorára, Mordechai így találta meg jövendőbeli feleségét, Rivkát. 1927-ben összeházasodtak.

Az eljegyzésen tekintélyes, közismert személyiségek jelentek meg, Kook főrabbi és Joszef Haim Sonnenfeld rabbi is áldást mondott. Az esküvő kiemelkedően ünnepi eseménynek számított. Eljöttek a legnevesebb rabbik és közéleti személyiségek, a jeruzsálemi zsidók és arabok. A mufti is jelen volt, és különleges ajándékkal kívánta meglepni az örömapát. Jerahmiel a rendkívüli alkalomhoz illő rendkívüli ajándékra vágyott: az ifjú párral a patriarchák sírhelyéhez szeretne ellátogatni Hebronba. Kívánsága teljesült.

Mordechai Jeruzsálemben, a Jaffa utcában nyitott ügyvédi irodát, a Doar Hajom című lap 1929. február 1-én közölte a hírt: Jerahmiel Amdurski vejét, Mordechai Buxbaumot az erec-izraeli kormány felhatalmazza, hogy bármely bíróságon ügyvédként működjön.

Hamarosan vezető körökben is ismert ügyvédnek számított. A mandátum idején harcolt az ortodox közösség jogainak elismeréséért, az Agudat Jiszrael világszervezetben és erec-izraeli tagozatában vezető tisztséget töltött be. Nagy családi házat épített Rahavia és Seare-Cedek határán, a mai napig a család otthona a Buxbaum-ház. A jeruzsálemi városháza tanácsának tagjaként a függetlenségi háború idején gondoskodott a város vízellátásáról, az államalapítás után alpolgármesternek és számos bizottság tagjának választották. Apja nevére jesivát alapított, adományából épült fel az anyja emlékére emelt zsinagóga. 1989-ben utcát neveztek el róla Jeruzsálemben.

Élete sikerekben bővelkedő jeruzsálemi korszakának egy rendkívüli eseménye megrendítette egész családját és közösségét. 1937-ben az Agudat Jiszrael világszövetség harmadik, Marienbadban összeült konferenciájára érkezett Csehországba, ahol a politikai bizottság elnökének választották meg. Hazafelé tartva Jeruzsálembe, megszakította az útját Bécsben, családi találkozóra készült apjával, testvérével, Sándorral és Sándor feleségével. Magyarországi és jeruzsálemi családját, barátait és minden ismerősét váratlanul érte a hír, hogy a bécsi hotelban letartóztatták. A Tanácsköztársaságban vállalt tisztsége miatt a magyarországi letartóztatási parancs még mindig érvényben volt, és a magyar hatóságok osztrák közreműködéssel Magyarországon akarták bíróság elé állítani. A rossz hír hamar terjed, eljutott az Amdurski családhoz és a náluk szüleikre várakozó gyerekeikhez is.

Az Agudat Jiszrael izraeli tagozata, Mordechai közeli, szintén pápai barátja, társa az ügyvédi pályán és az ortodox szervezetekben, Breuer Izsák Jichak, aki ott volt vele a marienbadi konferencián, valamennyien hozzáláttak, hogy kimentsék a veszélyes helyzetből. Haim Cohn, aki később igazságügyi miniszter és a legfelső bíróság elnökhelyettese lett, gyakornok volt Mordechai ügyvédi irodájában, a hírre Bécsbe érkezett. A brit mandátum idején Mordechai angol állampolgárnak számított, politikusok, közéleti személyiségek a zsidó szervezetekkel összefogva tiltakoztak a letartóztatása ellen, amíg el nem érték, hogy az osztrák felsőbíróság érvénytelenné nyilvánította az őrizetbe vételt. A Buxbaum–Amdurski család számára örökre emlékezetes marad, hogy hanuka hetében, az ötödik gyertya napján, az Amdurski Hotel hagyományos Bne-Brit ünnepségén érkezett meg a kiszabadulásáról szóló távirat. A család azóta is az ötödik napon tartja hanuka, a győzelem ünnepét.

Mordechai, az ortodox közösség egyik vezető személyisége sosem öltött hagyományos ortodox viseletet. Szellemiségében hasonlíthatott közeli barátjára, Breuer Jichakra, az európai kulturális és intellektuális értékeket is képviselő filozófusra, ügyvédre, rabbira, vallási vezetőre, aki hozzá hasonlóan az Agudat Izrael egyik alapító vezetője volt, és a Tóra szellemében születendő zsidó államba vetett megingathatatlan meggyőződés vezette egész életében. Egy Breuer Jichakkal készített interjú bevezetőjében olvassuk a hozzá látogató újságíró leírását otthonáról. „Dolgozószoba. Minden oldalról könyvek veszik körül. Békességben megférnek itt a Biblia mellett Yom Tov Asevilli Talmud-kommentárai, Bialik és Agnon kötetei, a klasszikus német irodalom. Amram Blau rabbi. Frankfurti rabbik képe díszíti a falakat: Samson Raphael Hirsch és veje, Breuer Salamon [Jichak apja].” (Hacofe, 1938. május 6.) Hasonló miliőben élhetett Mordechai is.

A Buxbaum családtagok cionista érzelmeinek egyik forrása a pedagógus Lipót tanítása lehetett. Második szentföldi útjának még érvényes irata segíthette bátor, határozott fellépését, így menekült meg feleségével és Sándor feleségével és gyerekeivel együtt a deportálástól. A pápai zsidókat a gettóból a műtrágyagyárba hurcolták, a közelben a vasúti síneken várakoztak a szerelvények, már megkezdték a zsidók bevagonírozását. Lipót tudott a budapesti Mentőbizottság szervezésében Kasztner-vonat néven ismertté vált akcióról. Odalépett egy német tiszthez, és rövid beszélgetés után a deportálóvagon helyett egy Budapestre tartó vonatra szállhattak fel. A háború utolsó hónapjait a fővárosban töltötték a Vöröskereszt védelme alatt működő házban, majd hamis papírokkal bujkáltak. A felszabadulás után visszatértek Pápára. A városban a „jóságos Buxbaum bácsi” néven emlegetett tanító talán már nem lepődött meg, amikor a könyvszekrényét feldúlva, a könyveket a földön szétszórva találta. De előkerült a héber könyv, amiből a háború előtt Sándor tanította gyerekeit, most Lipót folytatta. 1946-ban a családi körülmények úgy alakultak, hogy Lipót magához vette tizenkét éves unokáját, Buxbaum György Asert, és elindult vele Erec-Izrael felé, ahol családjával együtt Lipót két fia és lánya várt rájuk. A szükséges papírokkal felszálltak a Constanţa felé tartó vonatra. A hetvenhét éves pedagógus kényelméről gondoskodtak az aliját szervező cionista fiatalok, hálókocsiban biztosítottak számára helyet.

Aser egy másik vagonba került, az éjjeli vonatozás elaltatta, közben pedig ellopták a kabátját a zsebében rejtőző valamennyi, az utazáshoz szükséges okmányával együtt. A magyar–román határon még átengedték valahogy, de a kikötőben csak Lipót szállhatott fel a hajóra. Aser a Dror Habonim felügyelete alatt várta, amíg újabb iratokkal a kikötőbe visszatérő és ismét Erec felé induló hajó fedélzetére léphetett. Szukotkor érkezett a haifai kikötőbe, bar-micváját már Jeruzsálemben ünnepelte a családjával.

Lipót Jeruzsálemben hunyt el, alig egy hónappal az előtt, hogy az ENSZ-ben megszavazták Izrael Állam alapítását.

Köszönettel tartozom Buxbaum Mordechai lányának, Ruth Elonnak és Lipót unokájának, Buxbaum György Aser orvosnak a családról folytatott beszélgetésekért és a családi fényképekért.


A magyar kötet megrendelhető:
papírkönyv – Gondolat Kiadó, Írók Boltja
e-könyv – Libri
A könyvbemutató megtekinthető: facebook.com/huilproject

A kötet héber e-könyv változata: e-vrit.co.il
A kötet héber változatának könyvbemutatójáról Frank Peti fényképei: https://www.facebook.com/huilproject
A héber papírkönyv megrendelhető: huilproject2018@gmail.com

Köszönjük a Patreon-os és PayPal-es támogatóink adományait, amivel segítik életben tartani a magazint! Ha szereted olvasni az Izraelinfót és úgy gondolod, érdemes és fontos folytatni ezt a projektet, itt csatlakozhatsz havi támogatóinkhoz. Egyéb támogatási lehetőségek itt.